GEDRAGSCODE NORMEN & WAARDEN

Voorwoord
DVC is een vereniging waar wij met plezier samen sport willen beoefenen of gewoon gezellig willen samenzijn. Daar moeten we samen aan werken, onder andere door gezamenlijk regels en afspraken te maken.
Als iedereen doet wat hij zelf wil of goed vindt, ontstaat er al snel chaos. Daarom zie je dat overal waar mensen samen een geheel vormen, regels en afspraken ontstaan.
In zijn algemeenheid gelden bij DVC natuurlijk dezelfde gedragscodes als buiten DVC en is het ook belangrijk dit niet alleen met elkaar af te spreken maar te doen.
Er zijn ook bij DVC regels en afspraken nodig, zodat iedereen weet wat er van hem verwacht wordt en wat hij van anderen kan verwachten. Bij regels en afspraken kan je denken aan grote woorden als normen en waarden, fatsoen en respect. Maar in feite gaat het om simpele dingen die heel gewoon en vanzelfsprekend zijn: we spreken af dat je netjes omgaat met mensen en spullen.
 
Je gaat netjes om met mensen:
met medespelers, tegenstanders, scheidsrechters en assistent-scheidsrechters, met iedereen die op de club aanwezig is. Natuurlijk hoort emotie bij voetbal. Het kan best eens gebeuren dat jij je tegenstander niet zo aardig vindt. Of dat je de indruk hebt dat de scheidsrechter enkele foutjes maakt. Daar wil je dan misschien iets van zeggen en in het vuur van de wedstrijd kan het gebeuren dat je dat niet altijd heel beleefd doet. Maar het gebruik van scheldwoorden, vloeken, ernstige ziektes of discriminerende taal is uit den boze. Het is nooit te rechtvaardigen en past niet bij onze vereniging. Ook gebruiken wij binnen en buiten het veld zeker geen fysiek geweld!
 
Je gaat ook netjes om met spullen:
Gebouwen, velden, trainingsmaterialen, enzovoorts.
De club is van ons allemaal en het complex is ons gezamenlijke “huis”. Je maakt dus geen rommel in de kantine. Je ruimt de kleedkamers op als je klaar bent. Als er een bal in de sloot of over een hek verdwijnt, zorg je dat die weer terugkomt.
Als je een bakje patat of een zakje chips hebt leeggegeten, laat je dat niet uit je handen vallen maar doe je het in een afvalbak. Als je een flesje hebt leeggedronken, gooi je dat niet in de struiken of ergens lang het veld, maar breng je het even terug in de kantine. Je vernielt niets en je blijft van andermans eigendommen af.
Het is belangrijk om te weten dat onze afspraken en regels altijd en voor iedereen gelden.
De regels gelden dus niet alleen voor anderen, maar ook voor jou!
Binnen een voetbalclub moet veel werk gedaan worden om alle elftallen elke week te kunnen laten trainen en spelen. Gelukkig zijn er vrijwilligers die zich voor de vereniging inzetten.
Maar het zou niet eerlijk zijn om te verwachten dat zij alles doen. Het is logisch dat iedereen een steentje bijdraagt. Het klinkt wat afgezaagd maar het is wel waar: vele handen maken licht werk.
Het is allemaal zo normaal dat het misschien overbodig lijkt om het op te schrijven. Maar om misverstanden te voorkomen en iedereen duidelijk te maken wat we binnen DVC van elkaar verwachten, hebben we gezamenlijk de volgende gedragscode afgesproken.
Bij totstandkoming van deze gedragscode heeft het KNVB-convenant(overeenkomst) een duidelijke rol gespeeld. Het vormt dan ook de leidraad en toetssteen voor de inhoud van dit statuut.
Het KNVB-convenant luidt als volgt:
·         stellen vast dat in toenemende mate sprake is van onrechtmatig handelen tegen  scheidsrechters, assistent-scheidsrechters, tegenstanders en supporters;
·         veroordelen elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld bij de uitoefening van de voetbalsport;
·         benadrukken dat ieder lid van de KNVB verplicht is de belangen van de voetbalsport niet te schaden;
·         zijn van mening dat het beleid van alle bij de voetbalsport betrokken gericht dient te zijn op het bevorderen en doen bevorderen van wederzijds respect en begrip;
·         stellen zich ten doel te komen tot algemeen geaccepteerde gedragscodes binnen de amateurvoetbalsport;
·         verplichten zich alles in het werk te stellen om te komen tot naleving van reeds vastgestelde gedragscodes.
 
Aan de inspanningsverplichting om dit convenant inhoud en vorm te geven voldoen wij door een algemeen geaccepteerde gedragscode op te stellen die geldigheid heeft voor onze vereniging en door alles in het werk te stellen tot naleving daarvan te komen.
                         
1. Inleiding
DVC wil er aan bijdragen dat haar leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk. DVC wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak.
DVC moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. De vereniging heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen.
Het bestuur en de betreffende commissies dragen de gedragscode actief uit. Vooral de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels.
Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.
                         
2. Algemeen
De gedragscode geldt voor alle leden. Voor iedereen geldend zijn de algemene gedragsregels opgesteld (dus voor leden, bezoekers, zowel senioren als jeugd) en per doelgroep (spelers, trainers, begeleiders, ouders/verzorgers) zijn specifieke gedragsregels opgesteld. De specifieke gedragsregels voor de jeugd zijn ook van toepassing op de senioren.
 
Doelstelling
DVC wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten voetballen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen.
Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen dat voldoende uitdaging biedt om beter te gaan voetballen. Selectieteams spelen op het hoogst haalbare niveau. Door ontwikkeling van zowel het voetballende vermogen als het verenigings-gevoel willen we bewerkstelligen dat DVC een vereniging is om trots op te zijn.
 
Over wie gaat het?
Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer / leider / vrijwilliger bij DVC wil werken, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode. De gedragscode moet door iedereen bij DVC worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.
 
Waarover gaat het?
Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: Normen en Waarden. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreek je met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als mensen (spelers, trainers, leiders, ouders) zich niet aan de regels van de gedragscode houden? We nemen dan maatregelen, we noemen dit sancties.
                         
3. Algemene gedragsregels
Het Bestuur van DVC vraagt nadrukkelijk aandacht voor gedragsregels. Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel op het voetballen als op het gebruik en het betreden van het voetbalcomplex van toepassing zijn.
 
Wat zijn onze uitgangspunten?
Voetbal is een teamsport dat je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal.
·         We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
·         We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
·         We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
·         De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
·         Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
·         Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
·         Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.
·         Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.
 
Op en rond het sportcomplex
Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg ervoor dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:
·         Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
·         Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen. Ga je op het terras zitten, dan is dat geen probleem, maar breng het dan zelf even terug.
·         Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op tafels.
·         Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heen als je naar de andere kant moet.
·         Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.
·         Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.
·         Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst.
·         Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
·         De toegangen naar de velden, in het belang van de veiligheid, vrijhouden.
·         Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.
 
Aanleiding voor sancties
·         Discriminatie.
·         Schelden.
·         Grof taalgebruik (en vloeken).
·         Treiteren en pesten.
·         Irriteren en kwetsen van wie dan ook.
 
Al deze hiervoor vermelde punten worden niet geaccepteerd en kunnen een sanctie tot gevolg hebben.
Degene die zich niet aan de gedragsregels houdt, wordt op dat gedrag aangesproken.
 
 4. Gedragsregels voor de speler
De spelers vormen het middelpunt van DVC.
De speler:
·         Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld.
·         Meldt zich tijdig af als hij niet aan de training of de wedstrijd kan deelnemen.
·         Is bij de training ruim voor aanvang aanwezig.
·         Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
·         Draagt tijdens de wedstrijden het tenue van DVC.
·         Heeft respect voor de tegenstander, de leider en het publiek.
·         Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de assistent-scheidsrechters ook al is de speler het daar niet mee eens.
·         Is zuinig op alle materialen die hij/zij mag gebruiken, dus ook op de velden en kleedkamers.
·         Klopt vuile schoenen buiten uit en maakt ze schoon alvorens de kleedkamer in te gaan.
·         Dient na training en wedstrijd te douchen.
·         Helpt desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer.
·         Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.
·         Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer of begeleider.
·         Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training.
 
Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan bepaalt een trainer of begeleider of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag voetballen.
 
5. Gedragsregels voor de begeleider
Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de leider van toepassing.
De begeleider:
·         Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.
·         Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, assistent-scheidsrechters en tegenstanders.
·         Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
·         Ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter.
·         Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en het coachen van het team tijdens de wedstrijden.
·         Zorgt voor toezicht in de kleedkamer, zowel bij uit- als thuiswedstrijden.
·         Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak).
·         Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden.
·         Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.
 
Van een begeleider wordt verder ook verwacht dat deze:
·         Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het begeleiden van een team.
·         Het opruimen van de doelen en de hoekvlaggen alsmede het opklappen van de netten organiseert als er geen wedstrijd meer wordt gespeeld.
·         Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer zowel bij uit- als thuiswedstrijden.
·         Indien mogelijk de trainingen van zijn team bezoekt.
·         Deelneemt aan de begeleidervergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
·         Bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
·         Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.
 
 6. Gedragsregels voor de trainer
Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de trainer van toepassing.
De trainer:
·         Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers en begeleiders.
·         Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden.
·         Brengt spelers passie bij voor het spel.
·         Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pylonen, doelen, etc.).
·         Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.
·         Bepaalt in samenspraak met de begeleiders de opstelling van het team.
 
Van een trainer wordt verder ook verwacht dat deze:
·         Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het trainen en begeleiden van een team.
·         Het opruimen van de doelen en de hoekvlaggen alsmede het opklappen van de netten organiseert als er geen wedstrijd meer wordt gespeeld.
·         Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer.
·         Deelneemt aan de begeleidervergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
·         Er op toe ziet dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen.
·         Bij afgelasting of wijziging van een training zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
·         Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.
 
7. Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdspeler
Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouders/verzorgers van toepassing.
De ouder/verzorger:
·         Is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.
·         Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld (op een half veld liefst aan de kopkanten).
·         Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders (en komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding).
 
Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:
·         Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven.
·         Mee doen in de wasbeurten van de kleding van het team.
·         Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
·         Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
·         Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
·         Op tijd de contributie voldoen.
 
Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld bij de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging!
8. Gedragsregels voor de vrijwilliger
Voor elke vrijwilliger, wel of niet voetbalbetrokken, geldt dat hij/zij een belangrijke rol spelen in het slagen van de gedragscode. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, maar, zoals hieronder vermeld, ook de vrijwilliger maakt afspraken met de club.
De vrijwilliger:
·         Dient er op toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten.
·         Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de begeleider van het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk is met een vertegenwoordiger van de vereniging.
·         Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief.
·         Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk.
·         Heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen van DVC.
 
9. Alcohol, tabak en drugs
Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden:
Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.
·         Het nuttigen van alcoholische dranken is (op zaterdag) voor 12:00 uur niet gewenst.
·         Het is ten strengste verboden te roken in het clubgebouw, inclusief de kleedkamers en de algemene ruimtes.
·         Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld- en complexverbod.
 
10. Sancties
Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door de vereniging. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar passende taakstraffen die overeenkomen met het geconstateerde gedrag. Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de KNVB. Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KNVB een geldboete en (eventueel) een schorsing. De kosten worden door de vereniging aan de betreffende speler doorbelast; bij in gebreke blijven van het betalen daarvan volgt tevens een speelverbod.