RAAD VAN ADVIES

Medio 2014 is op voorspraak van de leden door het toenmalige bestuur een Raad van Advies ingesteld.
De aanleiding van de instelling was de behoefte van het bestuur om geadviseerd te worden over zaken die hun oorsprong kennen in het rijke verleden van onze vereniging: de Raad van Advies als cultuurbewaker. In overleg met de leden van de Raad van Advies is een reglement vastgesteld waarin de verschillende taken en bevoegdheden van de Raad van Advies zijn vastgelegd. Deze taken en bevoegdheden zijn:

  1. De Raad van Advies geeft het bestuur gevraagd en/of ongevraagd advies.
    Het advies strekt zich uit over het doel van de vereniging, zoals is vastgelegd in de verschillende beleidsdocumenten en het huishoudelijk regelement, alsmede de naleving van protocollaire zaken en de implementatie van projecten binnen de vereniging;
  2. De Raad van Advies functioneert tevens als klankbord voor het bestuur, bijvoorbeeld bij (verregaande) beleidsmatige aangelegenheden en erebenoemingen;
  3. De leden van de Raad van Advies kunnen met toestemming van het bestuur activiteiten onder de naam van de vereniging organiseren;
  4. De Raad van Advies heeft een belangrijke uitvoerende taak aangaande de werving en selectie van bestuursleden.De Raad van Advies bestaat momenteel uit de volgende leden:

  • Hans Vink
  • Jan van der Vlist
  • Henk Lok